Kroktärnarna (Kroksjöarna)

Öar av gungfly i en liten tjärn

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Kroktärnarna bildades år 2017 och omfattar de två Kroksjöarna som ligger nordost om Tivedens nationalpark. Sjöarna har skyddats på grund av förekomsten av röd näckros.

Röd näckros

I Kroktärnarna (Kroksjöarna) finns bestånd av den fridlysta röda näckrosen. Den förekommer i alla färgnyanser från svagt rosa till rött. Kroktärnarna är en av två kända ursprungslokaler för den sällsynta röda näckrosen som efter dess upptäckt spridits och nu kan ses i parkdammar över hela Europa. Den röda näckrosen har blivit en symbol för flera geografiska områden där dess ursprungslokaler ingår, såsom till exempel Tiveden, Närke och Örebro län. Länsstyrelsen bedömer att bildandet av naturreservat är det bästa sättet att säkerställa förekomsten av röd näckros på lång sikt. Reservatsbildning ger dessutom Länsstyrelsen möjligheten att vid behov bedriva aktiv skötsel för att bevara de röda näckrosorna.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon, båt eller annan farkost,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd kalka vatten.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Laxå
Bildat år: 2017
Areal: 10 hektar, varav 3 hektar vatten
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet KroktärnarnaPDF

Skötselplan naturreservatet KroktärnarnaPDF