Våtmarker i Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer: 2004:6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 222

Publikationstyp: Rapport

Våtmarksinventeringen (VMI) är en landsomfattande
inventering av Sveriges våtmarker. Syftet är bl a att erhålla en naturvärdesbedömning på landets alla större våtmarker. Den samlade kunskapsbasen skall utgöra ett underlag för prövning av ärenden som berör våtmarker.

Inventeringen inleddes 1981 av Naturvårdsverket, på uppdrag av regeringen. För Norrbottens län startade våtmarksinventeringen 1995 och avslutades 2004. I länet finns ca 2 miljoner ha våtmark, vilket utgör en tredjedel av Sveriges våtmarksareal.

Alla våtmarker nedanför fjällregionen, med en areal om minst 50 ha, har inventerats. Totalt har 5343 våtmarksobjekt inventerats med en sammanlagd våtmarksareal på ca 1,5 miljoner ha. En naturvärdesbedömning har gjorts för varje objekt. Varje objekt har bedömts objektivt utifrån definierade naturvärdeskriterier såsom storlek, mångformighet, orördhet och representativitet.

Kontakt