Värdefulla flottleder i Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 439-5280-2009

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 125

Publikationstyp: Rapport

Studenter om vintern på Luleå tekniska universitetsområde

Rapporten är begränsad till huvudälvar med biflöden inom Norrbottens län. Enlig en sammanställning av Sten Wikström har 20 huvudvattendrag nyttjas för transport av virke (Wikström, 1980). Drygt 10 000 biflöden rinner ut i dessa huvudälvar. För att få detta digra material på hanterbar nivå har inget vattendrag totalinventerats. De sträckor som inventerats valdes ut med de kriterier som beskrivs nedan.

Huvudvattendragen i Byske, Pite och Lule ingick inte i studien. De hade redan återställts i sådan grad eller byggts ut så att de inte bedömdes kunna bidra till att uppfylla målet med projektet. Biflöden till dessa älvar inventerades dock i de fall de uppfyllde kriterierna för urval.

Under förberedelsearbetet kom även Torneälvens huvudvattendrag att nedprioriteras eftersom det bedömdes vara alltför hårt återställt.
För att kunna besiktiga så många sträckor som möjligt har delar av vattendrag som är belägna mycket långt från bilväg fått utgå, liksom sträckor som helt är omgivna av myrmarker.

Eftersom en damminventering nyligen är genomförd i Norrbottens län (Törnlund, 2010a) omfattas flottningsdammarna inte av denna studie, trots att de utgjorde en av de vanligaste flottledsbyggnaderna.
Laisälven, ett biflöde till Vindelälven, ingick inte i flottledsinventeringen 2010 eftersom en särskild utredning genomförts för det vattendraget 2007 (Törnlund 2007).

Kontakt