Uppföljning innovationsbidraget

Om publikationen

Löpnummer: 2/2016

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Innovationsbidraget beviljas till både nya samt befintliga små- och medelstora företag i alla branscher
i hela länet. Stödet är tänkt att gå till företag som befinner sig i en inledande fas i nyskapande
satsningar och som bedöms ha tillväxtpotential. Dessa satsningar kan sedan utmynna i varor eller
tjänster som är att betrakta som en innovation.

För att kunna beviljas bidrag ska det finnas en plan för
hur satsningarna ska skapa tillväxt i Norrbotten. Framförallt avser detta tillväxt genom direkta eller
indirekta arbetstillfällen, nya företag eller tillväxt hos andra företag i Norrbotten såsom exempelvis
underleverantörer. Ansökningar där det tydligt framgår att det finns en efterfrågan på innovationen
prioriteras.

Kontakt