Tillsammans för Norrbottens framtid Åtgärdsprogram för miljö, energi och klimat, 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer: 18/2018

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Syftet med åtgärdsprogrammet är att tillsammans med länets aktörer ta fram en plan för hur vi gemensamt kan arbeta i riktning mot de regionala miljö-, energi- och klimatmålen. Samverkan i form av till exempel möten och partnerskap är nödvändigt och viktigt för att uppnå detta. Ett gemensamt åtgärdsprogram för både miljömålsarbetet och klimat- och energiarbetet skapar större möjligheter att peka på synergier i våra uppdrag men också att diskutera och tydliggöra de målkonflikter som finns. Deltagandet i åtgärdsprogrammet är frivilligt.

Under åren 2016-2017 deltog ca 110 personer i olika seminarier och workshops där man tillsammans tog fram ett stort antal åtgärder som sedan delades in i tre fokusområden: Transport och energi; Ekonomisk omställning - Resurseffektiv cirkulär ekonomi samt; Ekosystem.

När det kommer till ”Transport och energi” handlar det om att omställningstakten måste öka ifall de mål som regeringen satt upp ska nås. Ett sätt är att snabba på övergången till fossilfria energikällor, ett annat är att öka takten i energieffektiviseringen bland annat genom effektivare transporter och energiförsörjning samt övergång till förnybara energikällor. De åtgärder som föreslagits inom fokusområdet bidrar till de globala hållbarhetsmålen 4, 7, 9, 10, 11 och 13.

”Ekonomisk omställning - Resurseffektiv cirkulär ekonomi” handlar om att samhället behöver gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det betyder att de produkter som produceras behöver vara så energibesparande och resurseffektiva som möjligt sett ur ett livscykelperspektiv, men också att det skapas förutsättningar för att underhålla, reparera och uppgradera produkten. De åtgärder som föreslagits inom fokusområdet bidrar till de globala hållbarhetsmålen 4, 8, 9, 12 och 13.

Fokusområdet ”Ekosystem” tydliggör att vi använder mark och vatten intensivt och efterfrågan på resurser ökar. Att möta behoven utan att överutnyttja olika ekosystem och öka pressen på olika arter är en stor utmaning. Naturen och fungerande ekosystem är en förutsättning för människans välfärd. De åtgärder som föreslagits inom fokusområdet bidrar till de globala hållbarhetsmålen 3, 6, 12, 14 och 15.

Förutom de åtgärder som passar in i fokusområdena har det under arbetets gång tagits fram flera förslag till åtgärder vilka inte tydlig passar in i något av de tre fokusområdena men som ändå är relevanta för det regionala arbetet. Dessa har också tagits med i programmet under ”Övriga åtgärder”. Samverkan och ökad kunskap likväl som strategiska styrdokument övergripande inom miljö och klimat, är viktiga åtgärder för att nå våra uppsatta mål. De åtgärder som föreslagits under ”Övriga åtgärder” bidrar till de globala hållbarhetsmålen 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 och 16.

Åtgärdslistan kommer att uppdateras årligen i samband med att programmet följs upp. Somliga åtgärder är lämpliga att genomföra inom ordinarie verksamhet, medan andra kräver uppstart av projekt och eventuellt extern finansiering. Någon specifik finansiering följer inte med åtgärderna i detta program.

Kontakt