Tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer: 17/2018

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 99

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsernas fiskeutredningsgrupp, Länsstyrelsen i Norrbotten, har på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) inventerat och funktionsbedömt samtliga tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbotten, som funnits inlagda i den nationella databasen Åtgärder i Vatten (ÅiV). Fiskvägarna beskrivs i den här rapporten utifrån konstruktion, bedömd attraktionskraft för uppströms respektive nedströms vandrande fisk samt fiskvägarnas passerbarhet för öring och lax respektive för övriga mer svagsimmande arter på de platser där svagsimmande arter har bedömts kunna passera före anläggning av damm.


Kontakt