Skogsnäringen i Norrbotten fram till och med 2030

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
115
Publikationstyp:
Rapport

Skogens användningsområden har fluktuerat med tiden. Det nationella skogsprogrammet från 2018 beskriver vikten av ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart skogsbruk för ett hållbart samhälle. Skogen är av stor betydelse för den växande cirkulära, biobaserade ekonomin, likväl för flertalet industrier och människans välbefinnande.

Syftet med det nationella skogsprogrammet är att stödja de många olika näringarna med bas i skogen, för att ”skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” (Regeringskansliet, 2018).

Skogsnäring i Sverige definieras idag som skogsbruk samt skogsindustri. Definitionen innefattar således till största del de industriråvaror som härstammar från träden. Eftersom samhället och skogspolitiken förflyttat sig från att ha varit koncentrerad uteslutande mot träförädlingsindustrin till att även inkludera ett starkare fokus på annan biobaserad
produktion och ekosystemtjänster, är dagens traditionella definition av skogsnäringen inte tillräckligt omfattande. Dagens definition utesluter flertalet näringar som har sin bas i skogen, samt andra direkta- och indirekta antropocentriska nyttor, exempelvis rekreationsvärden och biodiversitet. Nyttan som den skogen bidrar till är således undervärderad i dagens definition av skogsnäring.

Norrbotten är ett skogsrikt län och skogen är av stor betydelse för Norrbotten finansiellt, men den är även viktig i en social aspekt för invånarna. När skogens värden inte är tillfullo synliggjorda finns risker att somliga värden förbises vid politiska beslut, och en felaktig allokering av resurserna kan ske. Det är således viktigt att definitionen av Norrbottens skogsnäring diskuteras. Genom användandet av en bredare definition av skogsnäringen kan en mer rättvisande bild av skogens bidrag till Norrbotten uttydas, och dess roll för länets framtida utveckling utvärderas.

Den här rapporten är en del av projektet ”Regional förnyelse” som finansieras av LTU,
Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Region Norrbotten, och är en förstudie till
Norrbottens regionala skogsprogram. I och med de förändringar som sker inom användningen av de norrbottniska skogarna, behöver skogsnäringen undersökas. Flertalet skogliga värden är exkluderade från dagens definition av skogsnäringen, men inkluderas i det nationella skogsprogrammets mål om mångbruk.

Syftet med den här rapporten är att undersöka vilka aktiviteter som bör ingå i Norrbottens definition av skogsnäring, samt kartlägga aktiviteterna fram till och med 2030. Rapporten är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag om skogens roll för länets utveckling och synliggöra skogens värden idag och i framtiden.

Rapportens layout och tillgänglighetshantering: Region Norrbotten.

Kontakt