Sjöar och vattendrag i Norrbotten - Utvärdering av vattenkemidata från miljöövervakningen 1984-2012

Om publikationen

Löpnummer: 2014 : 5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 99

Publikationstyp: Rapport

Rapporten omfattar en utvärdering av flera decenniers mätningar av vattenkemi i 17 sjöar och 15 vattendrag inom den nationella och regionala miljöövervakningen i Norrbottens län. Utvärderingen omfattar beskrivningen av tillståndet utifrån de senaste tre åren och en trendanalys på tidsserierna.

Vattenförekomsterna har också klassats med avseende på ekologisk status enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Kontakt