Riktlinjer för fysisk planering - Skyddsavstånd till transporter för farligt gods i Norrbotten och Västerbotten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 408-4808-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Försättssida för rapport om riklinjer för farligt gods i Norr- och Västerbotten

Länsstyrelserna får många frågor om hur risker med transport av farligt gods bör hanteras i den fysiska planeringen. Det som med säkerhet går att fastställa är att det alltid finns risker och att det därför är mycket viktigt, att vid planering av bebyggelse och annan markanvändning, så långt möjligt undvika att människor och egendom kommer till skada vid en eventuell olycka. I denna rapport redogör länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län för riktlinjer kring riskhänsyn och skyddsavstånd. Riktlinjerna bör tillämpas nära rekommenderade transportleder för farligt gods i fysisk planering. Riktlinjerna bygger på Brand & Riskingenjörerna AB:s (Briab) analys av olycksrisker med trafik på väg och järnväg.

Kontakt