Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 216

Publikationstyp: Strategi

Norrbottens regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är ett regionalt styrdokument som visar hur Länsstyrelsen kommer att arbeta med programmen på länsnivå.

Av handlingsplanen framgår åtgärder och prioriteringar inom de båda programmen.
Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet syftar till att, tillsammans med övriga strukturfondsprogram, bidra till målen i strategin för Europa 2020 och en smart och hållbar tillväxt för alla.

De övergripande målen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet handlar om att stärka konkurrenskraften inom jordbruk och fiskerinäring, att främja en hållbar förvaltning av naturresurser, att främja sysselsättning och en balanserad territoriell utveckling i landsbygdsområden.


Prioriteringarna i den regionala handlingsplanen syftar i första hand till att pengarna ska gå dit de verkligen gör skillnad. Investeringar och projekt som tydligt kan visa på en märkbar förbättring i konkurrenskraft för företagen, som skapar nya arbetstillfällen, som har en märkbar positiv effekt på miljön eller livskvalitén i bygden kommer att prioriteras.

Både när det gäller investeringar och projekt ska jämställdhetsperspektivet finnas med i planeringen – det kan till exempel handla om hur man arbetar för att nå en jämn könsfördelning eller anpassar en investering så att den är lämplig för både kvinnor och män. Vi ställer höga krav på kvalitet i de ansökningar som kommer in, på sökandes genomförandekapacitet och på resultaten.


Handlingsplanen har tagits fram tillsammans med företrädare för landsbygdens organisationer i länet, samt i samverkan med programansvariga för övriga strukturfonder. Som grund för arbetet har SWOT-analyser gjorts med bäring på landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet.

Kontakt