Regional handlingsplan för anpassning till ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer: 7/2014

Diarienummer: 424-3698-2014

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Regional handlingsplan klimat publikation

Människa och natur har alltid levt under de förutsättningar som klimatet ger. Vi har anpassat oss efter alla de skiftande miljöer som finns på jorden och etablerat oss överallt, bland annat tack vare vår unika förmåga till kunskapsuppbyggnad och genom att ta lärdom av vår erfarenhet.

Idag vet vi att människans aktivitet påverkar jordens klimat, inte exakt hur, men ändå i sådan omfattning att en stor del av världens nationer arbetar för att minska denna påverkan, som i många fall kan leda till allvarliga konsekvenser.

Men oavsett vad människan gör eller inte gör, kommer de klimatförändringar vi nu ser att fortgå i flera hundra år och leda till konsekvenser som vi behöver anpassa oss till. I vissa fall handlar det om minska samhällets sårbarhet, t.ex. för översvämningar, i andra fall kan det handla om att dra nytta av ett varmare klimat för växtodling.

I Sverige arbetar ett stort antal aktörer med olika insatser för anpassning till ett förändrat klimat, däribland Länsstyrelsen i Norrbotten som har i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet i länet. För länets kommuner och andra berörda aktörer, Länsstyrelsen inräknat, är det väsentligt att verka på flera nivåer när det gäller anpassningsinsatser. Det kan gälla allt från fysisk planering och fastställande av strategier, till installation av större vägtrummor eller förstärkning av dammar.

Där det går att finna samordningsvinster är det Länsstyrelsens ambition att verka. Vi kan också bidra med att förmedla kunskapsunderlag från ansvariga nationella myndigheter och initiera utredningar för att öka kunskapen regionalt. För att möjliggöra ett bra klimatanpassningsarbete i länet behövs ett brett deltagande och inspel från alla berörda parter.

Med denna handlingsplan vill Länsstyrelsen i Norrbotten ge vägledning för länets fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbete, för långsiktig hållbarhet och Norrbottens bästa.

Kontakt