På tal om kvinnor och män i Norrbotten

Om publikationen

Löpnummer: 2017:9

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Norrbottens län tar i sitt arbete med jämställdhet utgångspunkt i det övergripande jämställdhetspolitiska målet ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” och de sex delmålen. Vi har i uppdrag att stödja aktörer i länet, ta fram kunskapsunderlag och initiera jämställdhetsinsatser, samt att följa upp att målen får genomslag.

Den huvudsakliga strategin för arbete med jämställdhet är jämställdhetsintegrering. Ett viktigt verktyg för att kunna integrera jämställdhet i olika verksamheter är könsuppdelad statistik, som synliggör kvinnors och mäns livsvillkor, förutsättningar och behov i Norrbotten. Statistiken visar var bristande jämställdhet finns och var det går framåt. I den här faktaboken uppmärksammas förhållanden för kvinnor och män inom olika områden kopplade till de jämställdhetspolitiska målen.

En nyhet för i år är även en användarguide, som ger tips och förslag på hur du kan använda statistiken för att diskutera och reflektera kring jämställdhet i klassrummet, på arbetsplatsträffen eller i styrelserummet. Länsstyrelsens förhoppning är att denna faktabok bidrar till ökad kunskap inom jämställdhetsområdet och kan inspirera till ytterligare jämställdhetsarbete.


Kontakt