På tal om kvinnor och män i Norrbotten 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 88

Publikationstyp: Annan

För Länsstyrelsen i Norrbottens län tar arbetet med jämställdhet utgångspunkt i det övergripande jämställdhetspolitiska målet ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” och de sex delmålen.

I Norrbottens länsstrategi för jämställdhetsintegrering som sträcker sig under perioden 2018–2023 har Länsstyrelsen valt att fokusera på tre delområden – Jämställd utbildning, Jämställd hälsa och Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Fokusområden med både regionala utmaningar och utvecklingsbehov där systematiskt arbete och samverkan är viktiga komponenter för att skapa jämställdhet och social hållbarhet.

Den huvudsakliga strategin för arbete med jämställdhet är jämställdhetsintegrering. Ett viktigt verktyg för att systematiskt kunna integrera jämställdhet i olika verksamheters alla delar är könsuppdelad statistik som synliggör kvinnors och mäns livsvillkor, förutsättningar och behov i Norrbotten. Statistiken visar var bristande jämställdhet finns och var det går framåt. Den här faktaboken uppmärksammar förhållanden för kvinnor och män inom olika områden kopplade till de jämställdhetspolitiska målen.

Kontakt

Irina Enbuska Von Schantz

Jämställdhetsutvecklare