Oaggujeaggi - miljöövervakning av palsmyrar

Om publikationen

Löpnummer: 2016:1

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 114

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Oaggujeaggi, en palsmyr i allra nordligaste delen av Lappland som tillsammans med sju andra myrar avses ingå i ett övervakningsprogram för svenska palsmyrar.

Bakgrunden till detta program är palsmyrarnas stora värde från naturvårdssynpunkt och det hot mot palsarnas existens – genom att deras kärna av ständig tjäle riskerar att smälta bort – som pågående klimatförändringar innebär. En inledande dokumentation av detta slag är det första steget i övervakningen av de områden som ingår i programmet.

Beskrivningen av dagens situation baseras på höjdmodeller, flygbilder från 2010 och 1963 samt iakttagelser i fält. Större delen av palsmyren befinner sig i ett jämförelsevis stabilt stadium och palsarna bedöms inte riskera att utsättas för mer långtgående nedbrytning så länge nuvarande klimatförhållanden består. Avgörande för utvecklingen framöver blir hur stora och snabba de pågående klimatförändringarna blir. Prognoserna för de närmaste decennierna är inte gynnsamma för bevarandet av palsarna.

Kontakt