Norrbottens regionala skogsprogram

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
301-7647-2019
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Strategi

Efterfrågan på råvara från skogen förväntas öka globalt och det nationella skogsprogrammets ambition är ett ökat uttag av skogsråvara, samtidigt som de nationella miljömålen nås. Programmet fokuserar även på skogens betydelse för ökad sysselsättning och som värdeskapare. I dokumentet pekas ett antal insatsområden ut som vägen framåt för Norrbottens del.

Norrbotten är Sveriges största skogslän och har stora arealer produktionsskog såväl som skyddsvärda skogar, vilket innebär att länets bidrag till de nationella målen är betydande och innehåller en än större potential. De möjligheter skogen erbjuder för länets utveckling, för länets bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen samt för utvecklad innovation, forskning och förädling är stora och ska tas tillvara inom ramen för det regionala skogsprogrammet.

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att bistå i arbetet med och fördela medel till framtagandet av regionala strategier för att stödja det nationella skogsprogrammets vision och mål. Länsstyrelsen i Norrbottens län samordnar arbetet med Norrbottens strategi för det regionala skogsprogrammet och samverkar med Skogsstyrelsen, Region Norrbotten samt med regionala intressenter. Det regionala skogsprogrammet ska erbjuda en arena för dialog kring intressekonflikter.

Kontakt