Når vi miljömålen? Sammanfattning av 2018 års uppföljning

Om publikationen

Löpnummer: 2019:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Alla miljökvalitetsmålen redovisas i rapporten, tillsammans med sammanfattningar av resultaten från uppföljningen som gjordes i november 2018, för tre av målen gjordes bedömningen av måluppfyllelse samt utvecklingen nationellt i januari 2019.

I Norrbotten bedöms fyra av miljökvalitetsmålen vara nära att nås till år 2020. Nio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Storslagen fjällmiljö anses vara nära att nås. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt

I rapporten redovisas även exempel på åtgärder som genomförts under året samt vilka fler åtgärder som krävs för att nå miljömålen.

Kontakt