Når vi miljömålen? Sammanfattning av 2017 års uppföljning

Om publikationen

Löpnummer: 2018:5

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

omslagsbild

Sammanfattning av 2017 års uppföljning av miljömålen i Norrbotten.

I Norrbotten bedöms fyra av miljökvalitetsmålen vara nära att nås till år 2020. Nio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till år 2020. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Storslagen fjällmiljö anses vara nära att nås. En positiv trend med minskade luftföroreningar har förbättrat förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft som nu bedöms vara nära att nås.

 

 

Kontakt