Miljöproblemet sura sulfatjordar

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår:

Sidantal: 54

Publikationstyp: Broschyr/folder

Ett kunskapsunderlag och en beskrivning av Länsstyrelsen Västerbottens och Länsstyrelsen Norrbottens strategiska arbete.

Sura sulfatjordar orsakar försurningsproblem i många vattendrag längs Norrlandskusten. Påverkan är i vissa områden så kraftig att miljömålen inte nås och att många vattenförekomster i Norrbotten och Västerbotten inte har god ekologisk status. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har därför under de senaste åren sammanställt och tagit fram ny kunskap om sura sulfatjordar.

Ett syfte med rapporten är att samla befintlig kunskap för att underlätta beslut och prioriteringar av de insatser som Länsstyrelserna gör med koppling till sura sulfatjordar. Rapporten kan också användas av andra myndigheter i deras handläggning av ärenden, och i planering av insatser och förvaltning. Ett annat syfte är att öka den allmänna förståelsen för sura sulfatjordar och sprida information så att miljöproblem både kan undvikas och åtgärdas.

Kontakt