Marin vegetationsinventering i Råneå och Kalix 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 43

Publikationstyp: Annan

Framsida på rapport om marin vegetationsinventering i Råneå och Kalix 2018

År 2018 utförde Sveriges Vattenekologer AB en inventering av vegetationsklädda havsbottnar i Råneå
och Kalix skärgårdar på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten. Denna inventering är en del av kunskapsuppbyggandet om förekomst och utbredning av arter och naturtyper i Råneå och Kalix skärgårdar. Dessa områden ingår som pilotområden i ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland i syfte att öka kunskapen om norra Bottenvikens havsområde. Inventeringarna har finansierats av Interreg Nord, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län.


Fältundersökningen inkluderade vegetationsinventering på totalt 20 dyktransekter samt punktinventering av vegetation genom snorkling eller drop-video i totalt 100 punkter fördelade i Råneå och Kalix skärgårdar.

Kontakt