Marin vegetationsinventering i Luleå och Kalix 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 1

Publikationstyp: Rapport

År 2019 utförde Sveriges Vattenekologer AB en inventering av vegetationsklädda
havsbottnar i Luleå och Kalix skärgårdar på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Denna inventering var en del av kunskapsuppbyggandet om förekomst och utbredning av arter och naturtyper i Luleå och Kalix skärgårdar. Dessa områden ingår i projektet SEAmBOTH, ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland i syfte att öka kunskapen om norra Bottenvikens havsområde.

Inventeringarna har finansierats av Interreg Nord, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fältundersökningen inkluderade detaljerad vegetationsinventering på totalt tolv transekter samt punktinventering av vegetation genom snorkling eller dropvideo på totalt 120 punkter fördelade i Luleå och Kalix skärgårdar.

Kontakt