Marin vegetationsinventering i Haparanda skärgård 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 24

Publikationstyp: Annan

Framsida på rapporten om marin vegetationsinventering i haparanda skärgård 2018

År 2018 utförde Sveriges Vattenekologer AB en inventering av vegetationsklädda havsbottnar i
Haparanda skärgård på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten. Denna inventering är en del av
kunskapsuppbyggandet om förekomst och utbredning av arter och naturtyper i Haparanda skärgård.
Området ingår som pilotområde i ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland i syfte att öka
kunskapen om norra Bottenvikens havsområde. Inventeringarna har finansierats av Interreg Nord,
Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län.


Fältundersökningen inkluderade vegetationsinventering på totalt fem dyktransekter samt punktinventering av vegetation genom snorkling eller drop-video i totalt 100 punkter fördelade i Haparanda skärgård.

Kontakt