Mannavuoma - miljöövervakning av palsmyrar

Om publikationen

Löpnummer: 2015:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 88

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisas dokumentation av Mannavuoma, en palsmyr VNV om Karesuando, som ingår i den nationella miljöövervakningen av våtmarker inom Klimatrelaterad övervakning.

Palsmyrarna har ett stort värde från naturvårdssynpunkt och de pågående klimatförändringarna är ett hot mot deras existens. Ett varmare klimat med ökad nederbörd bidrar till att den ständiga tjälen som bygger upp palsarna riskerar att smälta bort.

Dokumentationen används för att utvärdera det nationella miljömålet Myllrande våtmarker och utgör även underlag för rapportering av bevarande status för naturtypen palsmyr.

Kontakt