Klimatförändringarnas påverkan på Norrbottens kulturmiljöer

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 106

Publikationstyp: Rapport

Norrbottniskt ladlandskap

Det globala klimatet förändras och i norra Sverige förväntas effekterna vara stora på grund av en markant temperaturökning och förändrade nederbördsmönster som leder till att stora delar av Norrbotten får betydligt mycket mer nederbörd.

Norrbottens kulturmiljöer präglas av mångfald och variation vilket återspeglas i ett varierande landskap, från skärgårdens öar, älvdalar genom inlandets skogar och till fjällvärlden. Överallt finns mer eller mindre tydliga spår efter människorna som levt här under årtusendena före oss. De mångskiftande förutsättningarna har gett många olika uttryck för de näringar man levt av. Ortnamnen, bebyggelsen och landskapets nyttjande berättar om samisk, tornedalsfinsk och svensk kultur. För att bevara och skydda dessa värden även i ett framtida klimat måste klimatpåverkan och risker analyseras.

WSP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten utfört en kartläggning och riskanalys av klimatpåverkan på Norrbottens kulturarv. Arbetet har identifierat områden och kulturmiljöer som är särskilt riskutsatta för de klimatförändringar som prognostiseras för de kommande 30 åren och fram till 2100.

Kontakt