Klimatförändringar och dess påverkan på miljöfarlig verksamhet och förorenade områden i Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

I rapporten redovisas en översikt av framtida klimatförändringar för Norrbottens län samt dess påverkan på miljöfarliga verksamheter i länet.
Generellt kommer temperatur och nederbörd öka, och i varierande grad inom länet. Dessa klimatförändringar kan innebära att vissa naturrelaterade processer, såsom översvämningar, erosion, skred och ras, ökar i frekvens och omfattning.

Specifika objekt (miljöfarlig verksamhet och förorenade områden), vilka ligger inom riskområden för sådana naturolyckor och förlopp, har identifierats genom GIS-analys. Resultatet från analysen presenteras huvudsakligen i kartor och tabeller. En generell beskrivning av påverkan av klimatförändringar på dessa typer av objekt inkluderas i rapporten.

Kontakt