Klimatförändringar i Norrbotten - konsekvenser och anpassning

Om publikationen

Löpnummer: 2016:7

Diarienummer: 1824-2016

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

De globala klimatförändringarna kan påverka norra Sverige genom förändrade nederbördsmängder, ökade dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer och mer frekventa, extrema vädersituationer. Det innebär i sin tur ökad sårbarhet för bebyggelse, infrastruktur, samhällsviktig verksamhet och näringsliv.

Det varmare klimatet ger också nya möjligheter. Tillväxtsäsongen ökar i skogsbruk och jordbruk, den isfria tiden för sjöfart blir längre. Det svenska samhällets sårbarhet för en klimatförändring beror främst på hur mycket klimatet förändras och hur snabbt det sker, men också på hur väl förberett samhället är för att möta förändringen.

Klimatförändringen berör samhällets alla sektorer. Även om vi idag radikalt minskar våra utsläpp av växthusgaser kommer det att dröja innan uppvärmningen stannar av. Vi måste också räkna med förändringar av riskerna för extremt väder. Det innebär att vi måste anpassa oss till både nutidens och framtidens klimat.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, liksom alla andra länsstyrelser i landet, i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. I uppdraget samverkar vi bland annat med länets kommuner, eftersom de ansvarar för ett stort antal samhällsviktiga verksamheter som kan komma att påverkas vid ett förändrat klimat. Uppdraget innebär samordning, rådgivning och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras klimatanpassningsarbete.

Med denna skrift vill Länsstyrelsen ge spridning åt de senaste rönen om klimatförändring och resultat från Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) som har betydelse för Norrbotten. Länsstyrelsen har ambitionen att tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet arbeta med att:
▪ Identifiera ytterligare områden som kan
komma att påverkas
▪ Lyfta fram områden där det finns behov
av fördjupade utredningar och planeringsunderlag
▪ Initiera anpassningsåtgärder
▪ Genomföra kompetenshöjande insatser

Kontakt