Inventering av myrfåglar i Norrbotten - Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning

Om publikationen

Löpnummer: 2013 : 19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport utgör en pilotstudie inom arbetet Biogeografisk uppföljning, delsystem fåglar. I studien ingick att i Norrbottens inland inventera 25 slumpade punktrutter förlagda till öppna och särskilt blöta myrmarker större än 200 ha representerande naturtyperna myrsjöar (3160), öppna mossar och kärr (7140), och aapamyrar (7310).

Syftet var att undersöka om dataunderlagen inom Svensk fågeltaxering kan förbättras för ett antal mindre vanliga fågelarter föreslagna som typiska arter för dessa naturtyper. Särskild fokus var att undersöka förekomster av dvärgbeckasin, myrsnäppa, salskrake, stjärtand, sädgås och svartsnäppa.

Kontakt