Identifiering av riskområden där sulfidsediment oxideras till följd av grundvattensänkningen

Om publikationen

Löpnummer: 2012:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Vattendrag i Norrbottens län drabbas av återkommande episoder med lågt pH och höga metallhalter, vilket på sina håll har resulterat i fiskdöd och överträdelse av gränsvärdet för kadmium i EU:s Ramdirektiv för vatten. Orsaken bakom de här episoderna (ofta kallade
surstötar) är att sulfidsediment, som finns under Littorinahavets högsta kustlinje, oxiderar när de utsätts för dikning i jord- och skogsbrukssyften och bildar sura sulfatjordar. Svavelsyra och metaller läcker ut från sura sulfatjordar med dräneringsvattnet till närliggande ytvatten.

I denna rapport har potentiella riskområden där vattendrag riskerar att påverkas av sura sulfatjordar pekats ut.

Kontakt