Hur går det för fåglarna i Norrbottens län? Resultat från Regional miljöövervakning 2002-2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultat för tidsperioden 2002-2018 från regional miljöövervakning av fåglar.

Med hjälp av data från Svensk fågeltaxering följer vi utvecklingen av fågelbestånden i Norrbotten. Syftet är att upptäcka förändringar av fågelbestånden och de miljöer som fåglarna lever i.

Under tidsperioden 2002-2018 har antalet fågelindivider i Norrbotten generellt minskat. Antalet individer har minskat hos de artgrupper som lever i fjällbjörkskog, våtmarker och odlingslandskap.

Av stannfåglar, europaflyttare och långflyttare minskar långflyttarna mest. Även rödlistade arter minskar i antal fågelindivider.

Kontakt