Hur går det för fåglarna i Norrbotten? Trender för arter samt miljöindikatorer baserade på standardrutter 1998-2019 och punktrutter i odlingslandskapet 2007-2019

Om publikationen

Löpnummer: 4 / 2020

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 140

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultat från de regionala miljöövervakningsprogrammen "Häckande fåglar" och "Fåglar i odlingslandskapet" som är en del av det nationella programmet "Svensk fågeltaxering".

Rapporten presenterar utvecklingen i Norrbottens fågelliv under perioden 1998-2019 respektive 2007-2019 för fåglar i odlingslandskapet.

Rapporten redovisar bland annat indikatorer för länets miljö med hjälp av fågeldata. Dessa används för att utvärdera 7 av miljömålen. I rapporten redovisas även utvecklingen för 124 fågelarter som häckar i Norrbottens län.

Kontakt