Hemma - Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 48

Publikationstyp: Broschyr/folder

Hemma - Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har i samarbete med Kronofogden tidigare tagit fram ett konkret stöd som visar hur vi kan arbeta vräkningsförebyggande. Metodstödet har under 2020 reviderats för att tydligare omfatta barnperspektivet.

Det finns en stor vinst med en ökad samverkan mellan kommuner och bostadsföretag. Det är väldigt viktig att hyresvärdarna bygger upp rutiner för att snabbt kunna uppmärksamma hyresskulder innan de blivit för stora, och att hyresvärdarna har ett gott och
strukturerat samarbete med socialförvaltningarna.

Regeringen har i regleringsbrevsuppdraget för 2020 lämnat i uppgift till länsstyrelserna att stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar av barnfamiljer och vi hoppas att det reviderade metodstödet kan bidra till att stödja kommunernas arbete såväl som underlätta för fastighetsägare. I samarbete med Kronofogden har vi på länsstyrelserna tagit fram ett metodstöd med konkreta tips och goda exempel.

Vi hoppas att det här stödet ska bidra till att fler kommuner och aktörer hittar såväl inspiration som konkreta verktyg som kan komma till användning i det vräkningsförebyggande arbetet. Genom gemensamt förebyggande arbete skapas både ekonomiska och mänskliga vinster för individer, hyresvärdar och samhället. Genom lokal samverkan i ett tidigt skede kan vi tillsammans nå det gemensamma målet – att få fler att bo kvar och att barnens perspektiv tillgodoses.

Kontakt