Häckande fåglar i Norrbottens län - Trender från standardrutter 1998-2013 och punktrutter i odlingslandskapet 2007-2013

Om publikationen

Löpnummer: 2015 : 2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 132

Publikationstyp: Rapport

Det regionala miljöövervakningsprogrammet Häckande fåglar är en del av det nationella programmet Svensk fågeltaxering. Fåglar inventeras i systematiskt utlagda 2x2 km rutor, så kallade standardrutter. I denna rapport presenteras utvecklingen av Norrbottens fågelliv under perioden 1998-2013, med huvudfokus på perioden 2002-2013.

I rapporten redovisas bland annat sju miljömåls-indikatorer för länet med fågeldata från standardrutter som underlag. Indikatorerna används för kvalitetsmålen Levande sjöar & vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt odlingslandskap, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt och djurliv.

I rapporten redovisas även resultat från tidsperioden 2007-2013 för fåglar i odlingslandskapet som är ett regionalt miljöövervakningsprogram.

Kontakt