Gammelstadsvikens fågelliv

Om publikationen

Löpnummer: 2016:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Gammelstadsviken vid Luleå är en av länets viktigaste häcknings- och rastlokaler för änder och andra våtmarksfåglar. Områdets kvalitéer har medfört att det både är naturreservat, Natura 2000-område och Ramsar-område. Trots detta hade dittills inga inventeringar av fågellivet i Gammelstadsviken genomförts de senaste decennierna, vilket gjorde behovet av inventering särskilt angeläget.

År 2013 genomfördes därför en fågelinventering av området inom ramen för projektet ”Guldkant kring Gammelstadsviken”. Det var ett femårigt samarbetsprojekt mellan Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen Norrbotten för att utveckla tillgängligheten, vidta naturvårdsåtgärder och informera allmänheten om Gammelstadsviken. Projektet pågick under åren 2012-2016.

Denna rapport redovisar resultatet av inventeringarna 2013, gör jämförelser med tidigare år och tar upp möjliga orsaker de förändringar som har skett av fågelfaunan under de senare decennierna.

Kontakt