Framtidens Norrbotten

Om publikationen

Löpnummer: 2016:2

Diarienummer: 302-9131-13

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

En mix av bilder som rör tillväxt

Fem scenariobeskrivningar över länets utveckling.

Föreliggande rapport utgör en framåtriktad analys av de regionala förutsättningar som rapporterats inom projektet Regional förnyelse, som finansierats av Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet (LTU). Utifrån de studier och rapporter som bidragit till en ökad förståelse kring länets möjligheter och utmaningar resonerar vi i den här studien om möjliga framtidsscenarier för Norrbotten.

Vår målsättning är inte att förutspå den regionala utvecklingen utan att i stället lyfta fram ett antal scenarier som det regionala utvecklingsarbetet kan leda till. Syftet blir att skapa ett diskussionsunderlag som kan vara till nytta för framtida utveckling av regionala strategier såsom exempelvis den regionala utvecklingsstrategin och den regionala innovationsstrategin.

Kontakt