Föroreningsrisker för vattentäkter

Om publikationen

Löpnummer: 2011/15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

klimat publikation framsida

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, liksom alla
andra länsstyrelser i landet, i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Uppdraget innebär samordning, rådgivning och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras klimatanpassningsarbete. Ett uttalat mål är att skapa strategier för anpassning till ett förändrat klimat på såväl kommunal som regional
nivå.

Denna rapport är led i arbetet med att bistå länets
kommuner med underlag för deras anpassningsstrategier och för arbetet med att trygga dricksvattenförsörjningen.

Kontakt