Exploatering av stränder 2013-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:15

Diarienummer: 502-2950-2018

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 63

Publikationstyp: Rapport

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Det finns behov av att följa trender i strändernas exploateringsgrad för kommuner, län och i hela landet. I denna rapport presenteras en landstäckande kartering av exploatering i strandzonen. Karteringen följer upp exploatering av strandzonen på nationell, läns- och kommunnivå med cirka fem års intervall.

Inom strandzonerna karteras påverkansytor vid byggnader, vägar och järnvägar med hjälp av buffertzoner. Andelen påverkad areal inom de olika strandzonskategorierna har beräknats läns- och kommunvis.

Resultatet av analyserna för 2018 och 2013 visar en liten ökning i strandexploatering. De största exploateringsökningarna återfinns inom fastlandskustzonen.

Kontakt