Energi- och klimatöversikt för Norrbottens län år 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 25

Publikationstyp: Strategi

Sveriges långsiktiga klimatmål är att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Samma mål gäller för Norrbotten, vilket slås fast i Norrbottens klimat- och energistrategi samt i den regionala utvecklingsstrategin.

Dessa båda strategier fastslår även att Norrbotten ska;

- minska utsläppen från inrikestransporter med minst 70 procent senast år 2030

- effektivisera energianvändningen med 50 procent till år 2030 och ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Målen ska bidra till att ökningen av jordens medeltemperatur hålls väl under två grader, vilket Sverige åtagit sig enligt klimatavtalet från Paris 2015, även kallat Parisavtalet. Dessa mål har en deadline , eftersom problemen i snabb takt närmar sig en punkt där effekterna av utsläppen kan bli oåterkalleliga.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar men förutsättningarna förändras ständigt. Klimatfrågan är stor och svår. Men den ger också möjlighet att utveckla lösningar för energi- och klimatomställning som kan bidra till hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Denna rapport visar hur Norrbotten ligger till i förhållande till beslutade klimatpolitiska mål. Den redovisar läget inom områdena växthusgaser, energianvändning, elproduktion, transporter, fastigheter och näringsliv. Rapporten har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen i Norrbottens län och Energikontor Norr. Vi har använt data från Energikontor Norrs verktyg ”Energiluppen”, det mesta från 2018.

Kontakt