En kartläggning av prostitutionen på internet i Västerbotten och Norrbotten 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 801-9344-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna i Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten gjorde 2016 och 2017 en gemensam kartläggning av prostitutionen i norra Sverige. Kartläggningen omfattade sökningar på internet samt intervjuer med yrkesverksamma. Kartläggningens primära syfte var att ge en bild av omfattningen
och karaktären på prostitutionen i norra Sverige.

Under våren 2020 genomförde Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland en uppföljning av
denna kartläggning för dessa båda län. De signaler om förändringar i prostitutionens karaktär som yrkesverksamma i regionen vittnar om samt resultaten
från den kartläggning som genomfördes i Jämtland och Västernorrland motiverar även att en uppföljande kartläggning görs i Norrbotten och Västerbotten.
Rapporten är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag och en
lägesbild över efterfrågan på sexuella tjänster och prostitutionens omfattning
och karaktär.

Kontakt

Sara Avander

Samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen i Norrbottens län