Botanisk inventering av stränder 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 94

Publikationstyp: Annan

Framsida för rapporten botanisk inventering av stränder 2018

Inventering av ett strandområde som omfattar en sträcka av sju kilometer mellan Svartnäsudden och upp mot Haraholmsrevet. Olika strandtyper har besökts och samtliga växter har noterats. Totalt har 59 områden beskrivits för att få en så bra bild på vilka arter som här förekommer. Varje område har även fått en naturvärdeklass i en tregradig skala.

Stränderna i det aktuella området består till stor del av moränstränder, moränstrandängar, sandstränder och lerinblandade sandstränder, starrfuktkärr och den i stort varierande gråalbården. Växtligheten följer tydligt strandens uppbyggnad men ofta finns en mosaik av olika strand- och arttyper beroende på stranden utsatthet av vädrets makter. Kraftig ispåverkan på utsatta ständer är livsviktigt för vissa arter. Medan täta vassar helt kan utplåna strandens flora.

Kontakt