Bostadsmarknadsanalys Norrbottens län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020-3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Årets bostadsmarknadsanalys baseras primärt på statistik och fakta som rapporterats in före det att vi alla gick in i ett läge av pandemi, och som en följd av det även en samhällskris. Rapporteringen syftar främst till att utgöra en lägesbeskrivning av hur länets bostadsmarknad såg ut före pandemin, även om vissa reflexioner görs över pandemins konsekvenser på bostadsmarknaden.

Precis som tidigare år visar kommunernas inrapporteringar att det finns ett underskott på bostäder, framförallt i länets tätorter men bostadsmarknaden i länet visar också på ett underskott på bostäder för vissa grupper i befolkningen. Att ta sig in på bostadsmarknaden är fortsatt svårt för den som saknar resurser, goda referenser eller efterfrågar någon form av kategoribostad, exempelvis särskilt boende för äldre. Bostadsförsörjningen har även en betydelse för att landsbygderna ska kunna utvecklas, och attraktiva boenden och en god gestaltad livsmiljö är en förutsättning för att människor ska vilja bosätta sig på en plats. Detta uppmärksammas exempelvis i den parlamentariska kommunutredningens slutbetänkande som överlämnades i februari 2020 (SOU 2020:8). Utredningen bedömer att regeringen behöver vidta åtgärder för att stimulera bostadsproduktion där byggkostnaden överstiger marknadsvärdet, vilket är fallet i flera av länets kommuner.

Kontakt