Bostadsmarknadsanalys för Norrbottens län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:7

Diarienummer: 405-9226-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

I Norrbotten ökar befolkningen till nya rekordnivåer, framför allt genom ökad invandring. Samtidigt är underskottet på bostäder stort, tio av fjorton kommuner i Norrbotten bedömer att det är ett underskott på bostadsmarknaden. Behoven bedöms som störst i kommunernas centralorter. I övriga kommundelar är marknaden något mer balanserad.

Det byggs fler lägenheter än tidigare i länet, främst i kuststäderna. Allt fler kommuner har aktuella bostadsförsörjningsplaner och antalet detaljplaner för att få fram nya bostäder ökar. Trots de ökade planeringsaktiviteterna bedömer många kommuner att underskottet kommer att bestå de närmaste åren.

I Norrbotten upplever kommunerna att det är de ekonomiska faktorer som är det största hindret för att få igång ett bostadsbyggande, framför allt när det handlar om att bygga utanför centralorterna. Byggkostnaderna kan exempelvis vida överstiga marknadsvärdet, vilket försvårar eller omöjliggör lånefinansiering.

Bostadsmarknadsanalysen återrapporteras till regeringen och Boverket och utgör ett underlag för den nationella bostadspolitiken.

Kontakt