Barn som försvinner - Samverkansplan för Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ensamkommande flickor och pojkar som försvinner ur myndigheternas mottagningsarbete löper särskilt stor risk att exploateras. Barns försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör många aktörer, och det är en utmaning som vi måste lösa tillsammans. För att öka skyddet runt de ensamkommande och säkerställa att deras mänskliga rättigheter tillgodoses behöver alla som möter barnen i sina verksamheter bättre samordna insatserna. Ingen enskild myndighet eller organisation kan skydda barnen på egen hand.

Syftet med denna samverkansplan är att effektivisera samverkan i länet för att förhindra att barn
 försvinner, agera mer samordnat när ett försvinnande har inträffat samt effektivisera arbetet när ett barn påträffas. Samverkansplanen erbjuder också konkreta arbetssätt, rutiner och checklistor för länets aktörer som träffar ensamkommande barn i sina verksamheter. Målet med samverkansplanen är att flera kommuner och aktörer i länet ska ansluta sig och börja jobba utifrån framtagna rutiner, checklistor och arbetssätt.

Samverkansplanen vänder sig till dig som i din tjänst eller frivilligarbete möter ensamkommande barn, till exempel god man, socialtjänst, boende, skola, sjukvård, fritidsverksamhet och polis. Målet med planen är att vi, genom samverkan, ska skapa ett tryggare nät runt de ensamkommande barnen i Norrbottens län. Planen tydliggör de offentliga aktörernas ansvar och roller och hur de olika aktörerna bör samverka för att förebygga att ensamkommande barn försvinner samt hur de bör agera vid ett försvinnande. I planen finns även konkreta tips på hur du som möter ensamkommande barn i ditt frivilligarbete kan agera och vart du eller barnet kan vända er för mer information och stöd.

Kontakt