Agrarhistorisk landskapsanalys över Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer: 1998:6

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-1493

Publiceringsår: 1998

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Studenter om vintern på Luleå tekniska universitetsområde

Föreliggande länsöversikt behandlar Norrbottens läns landskapshistoria, främst med avseende på de agrara näringarna. Arbetet ska ses som en sammanställning av befintlig kunskap som kompletterats med en analys
utifrån statistik, litteratur och kartor.

Översikten inleds med en genomgång av
de naturgeografiska faktorer som ansetts relevanta i sammanhanget. Stor vikt läggs vid de klimatologiska skillnaderna som råder mellan kust- och inlandsområdena, liksom vid de geologiska skillnaderna mellan områden som ligger under respektive över högsta kustlinjen, förhållanden som haft betydelse för kolonisations- och landskapshistorien.

Framställningen fortsätter med en jordbrukshistorisk redogörelse som tar avstamp i
1900-talets delvis dramatiska jordbruksförändringar. Från att ha utgjort ett av landets
mest expansiva områden under 1900-talets första hälft mötte man en avfolkning
och jordbruksnedläggelse som blev mer omfattande än någon annanstans i Sverige.

Därefter följer en genomgång av länets agrara kolonisationshistoria samt av dess historiska jordbruksutveckling. Den första agrara bosättningen förefaller ha etablerats i kustlandet under tidig medeltid vilken resulterade i ett stort antal storbyar redan vid 1500-talets början. I lappmarkerna kom den agrara verksamheten i gång på allvar först efter 1750. Samerna var härvidlag mycket aktiva, särskilt under 1800-talet, som ett resultat av att deras hävdvunna ekonomi konkurrerats ut av nybyggarverksamheten. Kolonisationsprocessen ebbade ut först en bit in på 1900-talet.

Jordbrukshistoriskt har Norrbotten alltid dominerats av boskapsskötsel även om spannmålsproduktionen långt ifrån varit oviktig, särskilt inte inom det södra kustområdet. Odlingslandskapet har därför dominerats av gräsbärande arealer av vilka de naturliga foder markerna ytmässigt dominerade under flera årtionden in på 1900-talet.

Av särskild vikt var de högavkastande s.k. raningama liksom de många gånger avlägset
belägna slåttermyrarna.

Generellt sett kännetecknades emellertid regionens ekonomiska historia av en sammansatt ekonomi där fisket tidigt fick en central ställning och var exempelvis i Tornedalen tidvis den dominerande näringen. Från och med 1600- och 1700-talen skulle också den industriella verksamheten få en allt större betydelse för Norrbottens bosättningshistoria. Denna var till en början inriktad på metallhantering
i blygsam skala och resulterade under 1700-talet i en rad bruksetableringar, särskilt längs med Råne älvdal. Från och med 1800-talet fick skogsindustrin en allt större betydelse och blev vid sidan av gruvindustrin den ledande näringsgrenen. Till denna ekonomi ska naturligtvis även samernas renskötsel och andra näringar läggas. Dessa har dock ägnats mindre uppmärksamhet i detta sammanhang.

Översikten avslutas med ett för slag till en regional uppdelning på sex huvudområden av vilka kustbygden delats upp på respektive älvdal.

Kontakt