41 000 anställningar till och med 2025

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 303-9131-13

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 114

Publikationstyp: Rapport

Studenter om vintern på Luleå tekniska universitetsområde

En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län.

Norrbotten står tillsammans med ett flertal andra svenska län inför en omfattande generationsväxling på arbetsmarknaden. Mer än en tredjedel av den sysselsatta arbetskraften i länet år 2010 förväntas gå i pension till och med 2025, samtidigt som den arbetsföra befolkningen förväntas minska. En fortsatt positiv sysselsättningstillväxt till och med 2025 i länet kräver att förvärvsgraden – den arbetsföra befolkningens deltagande i arbetskraften - ökar kraftigt.

Med en begränsad tillgång till arbetskraft blir det allt viktigare att de som träder in på arbetsmarknaden har den kompetens som efterfrågas. Det krävs också insatser för att tillvarata de arbetskraftsresurser som idag står utanför arbetsmarknaden av olika skäl. Både denna och andra, tidigare analyser, pekar dock på att en ökad inflyttning antagligen är nödvändig för att möta efterfrågan på arbetskraft, om den ekonomiska utvecklingen fortsätter i liknande banor som under 2000-talet.

Efter ett inledande avsnitt om länets befolkningsutveckling och demografiska struktur fokuserar rapporten på arbetsmarknadens utveckling och framtid. Först redovisas en detaljerad genomgång av länets branschstruktur och yrkesgruppernas utveckling under 2000-talet. Genomgången visar att bland annat att branscherna vård och omsorg, byggverksamhet samt offentlig förvaltning sysselsätter en större andel av de förvärvsarbetande i Norrbotten jämfört med riket. Den privata tjänstesektorn har haft en god tillväxt i länet under 2000-talet, men på branschnivå var sysselsättningstillväxten störst i byggbranschen, där en viktig anledning är de stora investeringsprojekt som har präglat delar av arbetsmarknaden i länet under 2000-talets senare hälft och som fortfarande pågår.

Mot bakgrund av denna utveckling tar rapporten sikte på 2025, med målsättningen att belysa hur framtidens arbetsmarknad kan komma att se ut i länet och särskilt för vilka branscher och yrkesgrupper som generationsväxlingen förväntas bli särskilt omfattande.

Analysen syftar till att bidra med kunskapsunderlag inom ramen för Kompetensplattformen i Norrbotten och ska ses som ett kvantitativt bidrag till kunskapen om framtida rekryterings- och utbildningsbehov. Främst bidrar analysen genom att besvara två övergripande frågeställningar:

1 Var förväntas de största pensionsavgångarna ske?
2 Hur ser framtidens arbetsmarknad ut i länet om trenden fortsätter?

Kontakt