ANDTS-förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom

  • utbildning och information till kommuner
  • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Så arbetar vi i länet

Länsstyrelsen träffar länets kommuner och andra organisationer i olika nätverk
för att stärka det lokala förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning
och tobak. Nätverksträffar är ofta tematiska utifrån nätverkens behov, och
innehåller både erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för nätverkens
medlemmar. Länet har ingen regional ANDT-strategi, utan jobbar utifrån den nationella
strategin.

Festivalnätverket

År 2009 bildades ett nätverk i Norrbotten för tryggare festivaler.
Nätverket består av representanter från Kirunafestivalen, Hamnkalaset i Luleå,
Överkalix marknad, Piteå dansar och ler, Polisen, Norrbottens läns landsting,
Luleå kommun samt Länsstyrelsen. Bakgrunden till initiativet var ett växande
problem med fylleri och våld på festivalerna som både arrangörerna och
invånarna ville se en ändring kring.

Syftet med nätverket är att
skapa en dialog, samsyn och lärande mellan de aktörer som deltar. Festivalerna
arbetar med gemensamma metoder i form av ansvarsfull alkoholservering, Drogfri
Exit, Varannan vatten, vattenbarer och direktförverkande av alkohol. Drogfri
Exit och vattenbarerna är exempel på metoder som har skapats i Norrbotten inom
ramen för festivalernas förebyggande arbete.

Tillsammans mot nätdroger

Andra exempel på
länsstyrelsens samordning inom politikområdet är ”Tillsammans mot nätdroger”. ”Tillsammans mot nätdroger” är ett
samverkansprojekt som pågått i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Jämtlands län mellan 2014–2016 och pågår även i dagsläget med oförändrad takt.
Målet med projektet var att utveckla en arbetsmetod för att öka tryggheten för
personal hos ombud, terminaler och brevbärarkontor som hanterar försändelser
som kan innehålla droger.

Kunskapsdagar

Vi samarrangerar gärna kunskapsdagar med andra uppdrag inom länsstyrelsens ansvarsområden och med andra aktörer som Kommunförbundet, Region Västernorrland och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Arbetet ska bidra till att uppfylla det nationella folkhälsomålet, likväl som Agenda 2030.

Projektmedel till aktiviteter mot alkohol och droger

Det går inte att söka medel hos länsstyrelsen för att genomföra projekt eller aktiviteter mot alkohol och droger. Folkhälsomyndigheten beviljar årligen projektmedel till ansökningar som genomförs i samverkan med forskning, under förutsättning att regeringen beslutar om det.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområdenlänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Kontakt

Johanna Henriksson

ANDTS-samordnare

Telefon 010-2255324

Sandra Schylander

Tillsyn alkohol, tobak och elektroniska cigaretter

Länsstyrelsen i Norrbottens län