Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • vill använda en metallsökare
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Ansöka om tillstånd

Fyll i blanketten och skicka in din ansökan i god tid innan det planerade arbetet är tänkt att starta. En ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning

Du behöver också bifoga en översiktskarta och en detaljerad karta som visar vilket markområde som påverkas. Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst.

Samråd med Länsstyrelsen

Samråd med Länsstyrelsen om du planerar en verksamhet i eller på skogsmark, jordbruksmark eller annan tidigare orörd mark.

Det underlag som önskas inför samråd är

 • namn på sökande samt adress, telefonnummer och e-postadress
 • namn på fastighetsägare om det inte är sökande själv som ger fastigheten
 • fastighetsförteckning, adress och kommun för planerad verksamhet
 • beskrivning av planerad verksamhet med måttangivelser av areal och djup
 • planerad verksamhets projekttid, när arbetet planeras påbörjas och avslutas
 • foton som tydligt visar topografi och markslag under barmarkssäsong
 • skalenlig karta med planerat verksamhetsområde markerat. Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst som du hittar nedan.
  Används shapefil önskas koordinatsystem SWEREF 99 TM
 • eventuellt diarienummer för Länsstyrelsens andra prövningar av verksamheten

Du kan själv ta reda på om det finns en känd fornlämning inom eller i anslutning till det planerade verksamhetsområdet genom att använda dig av Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök, där alla kända fornlämningar registreras.

Tillståndsansökan

Efter att ha samrått med Länsstyrelsen kan du få besked om det krävs ett tillstånd för den planerade verksamheten. I tillståndsansökan specificeras också om det krävs en arkeologisk utredning av verksamhetsområdet.

Arkeologisk utredning

För att utreda om området som omfattas av planerad verksamhet berör en okänd fornlämning kan Länsstyrelsen besluta att en arkeologisk utredning ska genomföras.
En arkeologisk utredning kan också krävas om det saknas underlag om en känd fornlämning inom eller i anslutning till planerat verksamhetsområde.
Den arkeologiska utredningen ska genom föras av arkeolog som godkänts av Länsstyrelsen.

Ärendegång för arkeologisk utredningPDF

Arkeologisk undersökning

Om planerad verksamhet berör en känd fornlämning kan Länsstyrelsen besluta att en arkeologisk undersökning ska genomföras. Undersökningen ska utföras av en arkeolog som godkänts av Länsstyrelsen och genomförs före och efter planerad verksamhet.

Ärendegång för arkeologisk förundersökning PDF

Ärendegång för arkeologisk slutundersökningPDF

Kostnader


Den som planerar att utföra ett arbete dom påverkar en fornlämning bekostar de arkeologiska utredningar och undersökningar som Länsstyrelsen kan komma att kräva. Läs mer om arkeologiska utredningar och undersökningar under rubriken Innan du ansöker om tillstånd ovan.

Fornlämningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden:

 • Fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg
 • Markavvattning i skogsmark

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län