Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Övningar med regionalt deltagande

Hösten 2017 genomfördes en stor internationell övning i Ryssland där länderna i Barentsregionen övade gränsöverskridande hjälp–och olycksberedskap.

Sedan ett antal år tillbaka finns ett avtal mellan Norges, Sveriges, Finlands och Rysslands regeringar för att skapa möjligheter till gränsöverskridande samarbete för en bättre beredskap mot olyckor i Barentsregionen. Norrbotten och Västerbotten är den svenska delen av Barentsregionen.

2001 hölls den första stora övningen, Barents Rescue, inom ramen för samarbetet. Den hölls i Boden och sedan dess har regelbundna gemensamma övningar arrangerats i respektive land inom Barentsregionen. År 2011 genomfördes Barents Rescue i Norrbotten. Grundscenariot i övningen var ett stort dammbrott i Luleälven som fick så omfattande konsekvenser att Sverige begärde hjälp från Norge, Finland och Ryssland.

2017 genomfördes Barents rescue i Karelen i Ryssland. Som övade aktörer från länet deltar några av länets räddningstjänster, Polismyndigheten och Region Norrbotten.

År 2019 är det åter Sveriges tur att stå som värdnation för Barents Rescue.

Hösten 2016 arrangerade Länsstyrelsen i Norrbotten en stor regional krisberedskapsövning vid namn "Vindros". Målet var att träna samarbete och kommunikation vid stora samhällsstörningar. ​

Övning Vindros, med 16 övande organisationer, genomfördes i Norrbottens län under hösten 2016. Övningen bestod av tre delar: seminariedag, larmövning och simuleringsövning. Det övergripande målet med övning Vindros var att stärka länets förmåga till samordning och inriktning med utgångspunkt från länets strategier för samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar.

Medverkade gjorde bland annat länets kommuner, räddningstjänst, polisen, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Norrbottens läns landsting och Trafikverket. Seminariedagen genomfördes i september 2016 och målet med det momentet var att kunskapshöja de övande inför simuleringsövningen i november.

Under dagen hölls föreläsningar kopplade till de aktörsgemensamma målen, bland annat om sociala medier, lägesbild, prioritering av resurser och regionala samverkansrutiner.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län