Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Totalförsvar

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om och allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Du som vill, kan engagera dig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra ideella organisationer och trossamfund för att bidra till ett mer uthålligt samhälle.

Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.

Övningar med regionalt deltagande

Foto: Alexander Gustafsson Försvarsmakten

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer bland annat beslutskedjor att testas på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera.

För en fredlig och stabil utveckling i Barentsregionen

Övningen Barents Rescue utgör ett led i att utveckla förmågan till gränsöverskridande samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen.

  • Att ta emot och hantera larm och begäran om stöd enligt rutiner för Barentssamarbetet
  • Att dela och upprätthålla en samlad lägesbild på lokal, regional, nationell och internationell nivå
  • Att ta emot ett samlat och koordinerat stöd från andra nationer i enlighet med värdlandets rutin för värdlandsstöd
  • Effektivare rutiner för/vid gränspassage
  • Att samverka på skadeplats

Genomförandet ska också beakta handlingsplanerna för klimatanpassning och dess påverkan på Barentsregionen.

Barents Rescue är en civil internationell krishanteringsövning som initierades
och genomfördes för första gången i Sverige 2001. Från och med
2019 genomförs övning vart tredje år (tidigare vartannat år), inom
ramen för Barentsavtalet. Sverige, Norge, Finland och Ryssland turas om att arrangera övningen.

Mer information om Barents Rescue 2019länk till annan webbplats

Hösten 2017 genomfördes en stor internationell övning i Ryssland där länderna i Barentsregionen övade gränsöverskridande hjälp–och olycksberedskap.

Sedan ett antal år tillbaka finns ett avtal mellan Norges, Sveriges, Finlands och Rysslands regeringar för att skapa möjligheter till gränsöverskridande samarbete för en bättre beredskap mot olyckor i Barentsregionen. Norrbotten och Västerbotten är den svenska delen av Barentsregionen.

2001 hölls den första stora övningen, Barents Rescue, inom ramen för samarbetet. Den hölls i Boden och sedan dess har regelbundna gemensamma övningar arrangerats i respektive land inom Barentsregionen. År 2011 genomfördes Barents Rescue i Norrbotten. Grundscenariot i övningen var ett stort dammbrott i Luleälven som fick så omfattande konsekvenser att Sverige begärde hjälp från Norge, Finland och Ryssland.

2017 genomfördes Barents rescue i Karelen i Ryssland. Som övade aktörer från länet deltar några av länets räddningstjänster, Polismyndigheten och Region Norrbotten.


Hösten 2016 arrangerade Länsstyrelsen i Norrbotten en stor regional krisberedskapsövning vid namn "Vindros". Målet var att träna samarbete och kommunikation vid stora samhällsstörningar. ​

Övning Vindros, med 16 övande organisationer, genomfördes i Norrbottens län under hösten 2016. Övningen bestod av tre delar: seminariedag, larmövning och simuleringsövning. Det övergripande målet med övning Vindros var att stärka länets förmåga till samordning och inriktning med utgångspunkt från länets strategier för samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar.

Medverkade gjorde bland annat länets kommuner, räddningstjänst, polisen, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Norrbottens läns landsting och Trafikverket. Seminariedagen genomfördes i september 2016 och målet med det momentet var att kunskapshöja de övande inför simuleringsövningen i november.

Under dagen hölls föreläsningar kopplade till de aktörsgemensamma målen, bland annat om sociala medier, lägesbild, prioritering av resurser och regionala samverkansrutiner.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län