Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Tjänsteman i beredskap fungerar som en väg in i Länsstyrelsens organisation vid samhällsstörningar, för myndigheter och aktörer som har en roll eller funktion vid dessa tillfällen.

Huvuduppgiften är att upptäcka, verifiera, larma, samt initiera och samordna det inledande arbetet. Tjänsteman i beredskap ska även informera vid allvarliga kriser som berör länet. TiB tjänstgör dygnet runt årets alla dagar och kan nås via SOS Alarm.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. ​

Den 11-17 maj 2020 arrangeras Krisberedskapsveckan i Sverige tillsammans med landets kommuner, branschorganisationer, föreningar, frivilligheten, näringsliv och medier. 2020 är temat totalförsvar där hela hotskalan från kris till krig blir tydligare. Kommuer uppmanas att genomföra en totalförsvarsdag då det är viktigt att både civila och militära delar är med.

Kommunerna viktigast
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är initiativtagare till informationskampanjen, men de viktigaste aktörerna under Krisberedskapsveckan är landets kommuner. Kommunerna står nära medborgarna och vet bäst hur de når ut till och hur de skapar dialog med sina invånare. Alla kommuner är välkomna att delta i kampanjen.

Varje kommun kan fritt använda det kampanjmaterial som MSB har tagit fram. På MSB:s hemsida finns både tryckt och digitalt material samt en bildbank som som kommunerna kan använda.

Materialet finns tillgängligt på MSBs webbplatslänk till annan webbplats

Långsiktig utveckling
Krisberedskapsveckan är tänkt att bli en årligt återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap.

För löpande information och uppdateringar om veckan, anmäl dig till kommande utskick via krisberedskapsveckan@msb.se.

En viktig del av vårt arbete med krisberedskap är att bygga upp nätverk för samarbete och samverkan. Nätverken finns för att skapa goda kontakter med olika krishanteringsaktörer redan innan en kris uppstår, öka vår gemensamma kunskap och göra gemensamma förberedelser för att underlätta samarbete under en kris.

Länsstyrelsen driver och deltar i flera olika typer av nätverk. Några av nätverken är:

 • Regionala rådet - samverkans- och samordningsforum i länet med syfte att framföra information, utveckla former för samordning och inriktning samt erfarenhetsåterföring.
 • Kriskommunikationsnätverk – forum för samordning och utveckling av kriskommunikation och informationssamordning i länet.
 • Rakel – forum för samordning och utveckling kring användningen av Rakel i länet.
 • BD-säk - forum för samverkan inom säkerhets- och krisberedskapsfrågor.
 • Räddningschefsträff - forum för samverkan och informationsutbyte inom räddningstjänstområdet och lagen om skydd mot olyckor.
 • Älvgrupp Luleälv - Samordna beredskapsplaneringen vid dammbrott i Luleälven.
 • Totalförsvarsplanering - Forum för att stärka totalförsvarsförmågan inom länet.
 • Regional samordningsfunktion för farliga ämnen - Att skapa en hållbar och långsiktig samverkan och förmåga mellan lokala och regionala aktörer i länet, inom området för farliga ämnen.

I Norrbottens län finns många samhällsviktiga anläggningar som är av stor eller avgörande betydelse för länet och i många fall även för hela landet. För att förbättra skyddet av anläggningarna kan ansökan om skyddsobjekt göras hos Länsstyrelsen.

Enligt Skyddslag (2010:305) och Skyddsförordningen (2010:523) får Länsstyrelsen förklara vissa typer av anläggningar och områden som skyddsobjekt. Bestämmelserna syftar framför allt till att ge ett ökat juridiskt skydd mot sabotage, terrorism, spioneri samt grovt rån. Av skyddslagen framgår vilka olika typer av anläggningar och områden som får förklaras som skyddsobjekt.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär vanligtvis att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Tillträdesförbudet kan också förenas med ett förbud att fotografera eller göra andra avbildningar av eller inom skyddsobjektet. I ett vattenområde kan Länsstyrelsen även besluta om förbud att bada, dyka, ankra och fiska. Alla skyddsobjekt måste vara tydligt skyltade. Före ett beslut om skyddsobjekt måste Länsstyrelsen alltid göra en noggrann intresseavvägning.

Beslutet får så långt det är möjligt inte medföra skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. Det får inte vara mer omfattande eller ingripande än vad som är nödvändigt för att tillgodose behovet av skydd.

Tillfälliga skyddsobjekt
Skyddslagen ger också Länsstyrelsen möjlighet att besluta om s.k. tillfälligt skyddsobjekt för att skydda allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Ansökan om skyddsobjekt sker med blanketten Ansökan om skyddsobjekt.

Ansökan om skyddsobjekt

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om skyddsobjektPDF
 2. Skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

  eller till
  norrbotten@lansstyrelsen.se

  Innehåller din ansökan uppgifter som omfattas av sekretess? Då ska ansökan inte skickas med e-post utan med rekommenderad post och i säkerhetskuvert.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län