Bostadsförsörjning

Det är varje enskild kommun som ansvarar för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Länsstyrelsen ger råd och stöd till kommunerna om hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas.

Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen

Kommunen har det primära ansvaret för bostadsförsörjningen. Det är ett krav att riktlinjer för bostadsförsörjning ska tas fram i varje kommun.

Syftet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att underlätta att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och utförs.

Riktlinjerna ska minst innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, insatser för att nå målen och vilken hänsyn som tagits till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av demografisk utveckling, behov och efterfrågan samt marknadsförutsättningar. Riktlinjerna är vägledande för beslut enligt plan- och bygglagen.

Länsstyrelsens insatser

Länsstyrelsen vill komma in tidigt för att ge råd och vägledning om bostadsförsörjning och planering för nya bostäder. Vi vill vara tydliga med vilka möjligheter och hinder som finns för byggande. Länsstyrelsen ska även väga av olika samhällsintressen, som naturvärden, miljöpåverkan och sociala faktorer, till en helhet som blir bra på både kort och lång sikt.

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att ge råd och stöd till kommunerna om hur plan- och bygglagen och lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas. Samtidigt ska Länsstyrelsen bevaka statliga intressen i översikts- och detaljplanering och ge tidiga signaler om det finns risk för konflikt mellan olika intressen.

Länsstyrelsen genomför regelbundna dialogmöten och samråd med kommunerna. I samrådet med kommunerna kan vi bland annat diskutera de eventuella konflikter som kan uppstå mellan bostadsutveckling och andra samhällsintressen. Samråden kan också ge inspel till kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Regionalt innehåll

relaterad län BMA

Regionalt innehåll

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län