Förorenade områden i Norrbotten

Norrbottens näringsliv präglas såväl historiskt som idag av stora råvarubaserade verksamheter inom branscherna gruvindustri, metallindustri samt massa- och pappersindustri. En stor del av länets förorenade områden är kopplade till dessa branscher. 

Länsstyrelsen har inventerat och riskklassat potentiellt förorenade områden i Norrbotten. Resultaten från inventeringsarbetet har sammanfattats i ett antal rapporter indelade efter länets kommuner. Rapporterna utgör ett underlag för prioritering av de platser i länet som är i störst behov av ytterligare undersökningar och eventuella åtgärder. Du kan kontakta oss för att ta del av rapporterna.

Vi beskriver arbetet med efterbehandling av förorenade områden i Norrbottens län i Länsstyrelsens regionala program.

I Norrbottens län har en övervägande del av tillsynen över pågående miljöfarliga verksamheter överlåtits till de kommunala nämnderna. Det har medfört att Länsstyrelsens arbete främst handlar om tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen bedriver tillsyn och arbetar med tillsynsvägledning till länets kommuner vad gäller föroreningsskadade områden. I det sammanhanget är ett av våra huvuduppdrag att öka andelen privatfinansierade undersökningar och åtgärder så att kostnaderna för dessa insatser så långt som möjligt bärs av de som ansvarar för föroreningen.

En sak är gemensamt för såväl kommuner som Länsstyrelsen. Det är att tillsynsmyndigheten har ett ansvar för att driva krav på utredning och efterbehandling där det finns ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare.

Tillsynsinsatserna fokuseras i första hand på länets prioriterade objekt där riskerna för människors hälsa och vår miljö bedöms som stora eller mycket stora.

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

WMS-tjänsten LST miljödatalänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län