Utvecklingsmedel barns rättigheter

Under 2020 kunde kommuner ansöka om medel för att stärka och utveckla tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter. Utlysningen har avslutats och 458 950 kronor har betalats ut till 8 insatser i 7 av länets kommuner.

På den här sidan samlar vi information om utlysningen och de insatser som beviljats medel.

Bakgrund

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnkonventionen gäller i Sverige sedan 30 år, och en del av bestämmelserna har redan införlivats i svensk lag. Alla vuxna har enligt konventionen ett gemensamt ansvar att respektera, skydda och främja barns rättigheter och de som arbetar med barn eller fattar beslut som rör barn har ett särskilt ansvar för att barns rättigheter tillgodoses. Det är alltså viktigt att all offentlig verksamhet, på statlig, regional eller kommunal nivå, arbetar barnrättsbaserat.

Utredningar och granskningar har visat att Barnkonventionens bestämmelser inte har införlivats i tillräcklig omfattning och att tolkningen av Barnkonventionen inte har varit enhetlig. Barnombudsmannen och andra aktörer har visat att barns rättigheter kränks på flera områden, främst när det gäller barn i utsatta situationer. Barns rättigheter kränks ofta genom att de inte skyddas från våld på det sätt de har rätt till och barn med funktionsnedsättningar utsätts för kränkningar. Det är också vanligt att barns rätt till delaktighet och att få komma till tals inte tillgodoses.

Vi ser också att barns utsatthet riskerar att öka i och med konsekvenserna av covid-19. I en första kartläggning av pandemins konsekvenser på områden relaterade till social hållbarhet i kommuner i Norrbotten som genomfördes av Länsstyrelsen i april, framkom en oro över barn och ungas situation då stödet från skola, samhällsinstitutioner och äldre anhöriga minskar. Framför allt barn som lever i familjer där det förekommer våld, missbruk eller andra problem riskerar att utsättas mer vid isolering och mindre stöd från nätverk.

Med den nya lagen får Barnkonventionen förnyad aktualitet och förhoppningen är att den blir ett viktigt verktyg för att stärka barnets rättigheter i praktiken. Barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt det gjort tidigare, och lagen kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter.

Länsstyrelsen har i samband med lagändringen fått ett nytt uppdrag av regeringen som handlar om att utveckla tillämpningen av barnets rättigheter i den egna verksamheten och att stödja kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter. Uppdraget utförs inom ramen för länsstyrelsernas bredare uppdrag inom mänskliga rättigheter.

Barnrättsutlysningen 2020 genomförs och finansieras i samverkan mellan barnrättsuppdraget och andra uppdrag inom social hållbarhet som på olika sätt rör barn och tillämpningen av barnets rättigheter: Utveckling av föräldraskapsstöd, förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, brottsförebyggande arbete samt stöd till genomförande av funktionshinderspolitiken.

Syfte

Medel kan beviljas för insatser vars syfte bidrar till att stärka tillämpningen av barnets rättigheter inom kommunens verksamhetsområden och att förbättra villkoren för barn i kommunen.

Särskilda prioriteringar

 • Insatser som leder till kvalitativa förbättringar i styrning och arbetssätt för att främja barns delaktighet och garantera att barnets bästa tas i beaktan i alla beslut och andra åtgärder som rör barn i kommunen.
 • Insatser för att upprätthålla eller utveckla främjande och förebyggande arbete som stärker skyddsfaktorer för barn i samband med krisen orsakad av covid-

Vem kan beviljas medel?

Kommuner i Norrbottens län kan beviljas medel i utlysningen. Insatserna ska genomföras av kommunen i egen regi, eller av kommunen i samverkan med andra aktörer, exempelvis andra kommuner eller organisationer inom ideell sektor.

Det är alltid kommunen som är projektägare och ansvarig för hantering av medlen och redovisning till Länsstyrelsen.

Övriga villkor

 • Insatser som beviljats medel måste påbörjas under år 2020 men kan pågå och avslutas till och med 2021-06-30.
 • I de fall marknadsföring sker eller information sprids om insatsen i media, sociala medier, via affischering etc. skall det framgå att insatsen genomförs med stöd av Länsstyrelsen i Norrbottens län.
 • Medel som ej används för avsett ändamål ska återbetalas till Länsstyrelsen.

Slutrapport

En rapport som innehåller information om genomförda aktiviteter och dess resultat ska lämnas in till Länsstyrelsen senast två månader efter insatsens avslut. Ekonomisk redovisning genom utdrag ur huvudbok eller faktura ska bifogas.

Undertecknad slutrapport scannas in och skickas via e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se
Skriv ert diarienummer i ämnesraden så hamnar rapporten rätt.

Ansökan kan också skickas via post till:
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Enheten för social hållbarhet
Att: Barnrättsutlysning/Kristine Lejonklou
971 86 Luleå

Vilka insatser beviljades medel?

Länsstyrelsen tog emot 13 ansökningar från 7 av länets kommuner. Totalt uppgick ansökningarna till 1 131 750 kronor.

Åtta insatser beviljades och kommer att genomföras under återstoden av 2020 och början av 2021.

Flera insatser handlar om att utbilda politiker och tjänstepersoner för att skapa bättre förutsättningar för att tillämpa Barnkonventionens bestämmelser i kommunens verksamheter. Andra insatser handlar om att öka barns delaktighet och inflytande i skolan, eller om att utbilda instruktörer för föräldraskapsstöd.

 • Kompetensutveckling Komet tonår
  Övertorneå kommun, Kommunledningsförvaltningen 38 000 kronor. Insatsen består i att utbilda 3 instruktörer för komet 12-18 år. Insatsen beviljas eftersom föräldrastödsinsatser bidrar till att stärka tillämpningen av barnets rättigheter. Föräldrar har ett stort ansvar för barnets uppfostran och utveckling enligt Barnkonventionen och stöd till föräldrar utgör en del av den svenska strategin för att stärka barnets rättigheter. Ur ett förebyggandeperspektiv är Kometutbildningar ett sätt att tidigt hantera barn med riskfaktorer eller normbrytande beteende och därmed minska risken för framtida problem, till exempel missbruk eller brottslighet.
 • Utbildning Barnkonventionen blir svensk lag
  Gällivare kommun, Stöd- och utvecklingsförvaltningen, Hållbarhet
  36 000 kronor. Insatsen består i att ordna två utbildningsdagar för politiker och tjänstepersoner med hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Insatsen beviljas eftersom den förväntas bidra till att höja kunskapsnivån bland politiker och tjänstepersoner och därmed skapa bättre förutsättningar för att tillämpa barnkonventionens bestämmelser i kommunen.
 • BK 2021
  Bodens kommun, KFU-förvaltningen, verksamhet ungdom 83 000 kronor. Insatsen består i utbildningstillfällen och dialog för KFU-nämnd, ungdomsfullmäktige och KFU-förvaltningens chefer för att öka kunskap om BK samt ta fram metod för införande i beslutsprocess. Insatsen beviljas eftersom den förväntas bidra till att höja kunskapsnivån bland politiker, ungdomsfullmäktige och tjänstepersoner i kommunen och därmed skapa bättre förutsättningar för att tillämpa barnkonventionens bestämmelser i Kultur- fritids- och ungdomsförvaltningens verksamhet.
 • Politikerutbildning barn- och ungdomspolitisk strategi
  Kiruna kommun, Kultur och utbildning/Kommunledningsförvaltningen
  66 250 kronor. Insatsen består i politikerutbildning med SKR för att stärka implementeringen av barn- och ungdomspolitisk strategi. Insatsen beviljas eftersom den förväntas bidra till att höja kunskapsnivån bland kommunstyrelsens ledamöter och därmed skapa bättre förutsättningar för att fatta beslut i enlighet med Barnkonventionen.
 • Varför inflytande?
  Luleå kommun, Barn och ungdomsförvaltningen/Resurscentrum
  100 000 kronor. Insatsen består i framtagande och genomförande av föreläsning och film för att inspirera unga att utnyttja möjligheter att ha inflytande genom elevråden. Insatsen beviljas eftersom den förväntas bidra till att öka barn och ungas delaktighet och inflytande inom ramen för elevråden. Länsstyrelsen bedömer det som särskilt viktigt att målgruppen själv engageras i arbetet och ges möjlighet att ha inflytande och delaktighet i de aktiviteter som bedrivs inom ramen för insatsen.
 • Workshop Barnkonventionen
  Piteå kommun, Utvecklingsenheten, kommunledningsförvaltningen
  43 000 kronor. Insatsen består i genomförande av workshop med extern utbildare för politiker och chefer. Insatsen beviljas eftersom den förväntas bidra till att höja kunskapsnivån bland kommunfullmäktiges ledamöter och chefer inom olika förvaltningar, och därmed skapa bättre förutsättningar för att fatta beslut i enlighet med Barnkonventionen.
 • Stärka barns rättigheter
  Överkalix kommun, Socialtjänsten IFO 32 700 kronor. Insatsen består i utbildning för politiker, elever och skolpersonal om Barnkonventionen, PraLin (lika rättigheter i skolan) och normer kring kön och sexualitet. Insatsen beviljas eftersom den förväntas bidra till att höja kunskapsnivån bland politiker med ansvar för barn och unga, och därmed skapa bättre förutsättningar för att fatta beslut i enlighet med Barnkonventionen, samt till att arbeta för att stärka tillämpningen av barns lika rättigheter med skolpersonal och elever.
 • Kompetensutveckling för barns rättigheter
  Kiruna kommun, Socialförvaltningen IFO 60 000 kronor. Insatsen består i kompetensutveckling i kulturkunskap för personal inom socialtjänsten. Insatsen beviljas eftersom den förväntas höja kulturkompetensen bland socialförvaltningens personal och därmed kunna möta nyanlända föräldrar och barn med större kunskap och förståelse, sätta in rätt insatser och i slutändan främja alla barns lika rättigheter, oavsett bakgrund. 

Kontakt